0903 402 942
0917 673 907

Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá.

Ochrana pred požiarmi


Dodržiavanie protipožiarných predpisov.


   
Vypracovanie a vedenie dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
Vedenie požiarnej knihy
Požiarny štatút
Požiarne poriadky pracovísk s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Požiarne poplachové smernice
Požiarne evakuačné plány
Zoznam pracovísk s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Vedenie dokladov o kontrolách a revíziách požiarnotechnických zariadení
Údaje o požiaroch, o príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi a dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
Ďalšie doklady, ak sa požadujú podľa predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v náväznosti na charakter technologických procesov
Príprava, organizácia a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov
Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch objednávateľa v sprievode povereného zástupcu objednávateľa
Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
Vykonávanie školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
Školenie novoprijatých zamestnancov
Pravidelné školenie a overenie vedomosti vedúcich zamestnancov
Pravidelné školenie ostatných zamestnancov
Školenie zamestnancov preložených na iné pracovisko a iný druh práce
Školenie externých zamestnancov dodavateľských firiem
Určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Poradenská a konzultačná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi
Účasť pri protipožiarnych kontrolách vykonávaných štátnym požiarnym dozorom, prípadne inou organizáciou s právomocami na úseku ochrany pred požiarmi
Odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z protipožiarnych kontrol vykonaných orgánmi štátneho požiarneho dozoru
Vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby

©2013 - 2024 Všetky práva vyhradené pre STAZART s.r.o.