0903 402 942
0917 673 907

Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá.

BOZP


Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika.

Preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách
Posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov
Zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok
Vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi
vzdelavanie inšpekcia dokumentacia

V rámci činnosti autorizovaného bezpečnostného technika Vám ponúkame:

Vypracovanie dokumentácie BOZP
Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Politika BOZP a jej realizácia
Analýza rizík a nebezpečenstiev vyplývajúcich pracovného procesu vo Vašej firme
Vypracovanie smernice BOZP
Dokumentácia používania osobných ochranných prostriedkov
Vypracovanie prevádzkových poriadkov pracovísk
Vypracovanie smerníc na zakázané práce ženám a mladistvým, smernice pre práce so zobrazovacími jednotkami, smernice na ochranu nefajčiarov, smernice pre ručnú manipuláciu s bremenami a skladové manipulácie
Ostatná dokumentácia BOZP vo Vašej firme
Odborné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP
Preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách
Vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi
Odborná a poradenská činnosť
Vedenie evidencie školení BOZP, pracovných úrazov, chorôb z povolania a nebezpečných udalostí
Promptná spolupráca medzi nami, Vašou firmou a Inšpektorátom práce
  

©2013 - 2024 Všetky práva vyhradené pre STAZART s.r.o.